Historie Sokola Jundrov

1910, 1926, 1931, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1947, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Inspirací pro založení sokolské jednoty bylo založení Tělocvičné jednoty pražské roku 1862 později nazvané Sokol, jehož prvním zakladatelem a prvním náčelníkem byl Dr. Miroslav Tyrš.

Program Sokola – soulad tělesných a duševních sil spolu s výchovou k demokracii a lidskému bratsrství byl důvodem založení Sokola u nás. Naše předky k tomu vedla národní vlažnost jundrovských občanů i nebezpečí vzrůstající germanisace. V té době 40% veškerého žactva obecné školy chodilo do německých škol. Národně uvědomělí občané Jundrova, kteří sledovali sokolské hnutí se rozhodli založit sokolskou jednotu což se uskutečnilo 20. Srpna 1910.

Ustavující schůzi zahájil a řídil nejstarší z přítomných, řídící učitel František Šimíček. První výbor byl zvolen ve složení:

Starosta – Otakar Hájek

Členové výboru – Blažej Hanuš, František Kostečka, Josef Kostečka, František Krásný, Cyryl Plšek, František Šimíček, Ferdinand Šmíd, Blažej Vencovský a Bernard Vizina.

Roky 1910-1920 byly těžké.

Na začátku činnosti spolupracoval Sokol s Národní jednotou a činnost byla zaměrená převážně na společenské akce, které se domlouvaly v hostinci U Navrátilů. Již v září se konala první taneční zábava, v říjnu byl založen divadelní kroužek, který již v prosinci sehrál první divadelní představení. V říjnu byl ustaven pěvecký kroužek, který řídil Otakar Hájek.

V roce 1911 byl počet členů 38. První veřejné cvičení se konalo již 2. Července 1911 s pomocí okolních jednot. Cvičilo se na louce pana Martina Sedáčka ze Žabovřesk v blízkosti jindrovského mostu. Bylo zakoupeno první cvičební nářadí a výbor se doplnil o bratry: Jana Hynka, Karla Knoflíčka a Václava Vizinu.

V roce 1912 se členové jednoty schází v hostinci Stanislava Mojžíše. Do výboru se zapojuje Sůza Jindřich a Alois Veselý.

Začínají cvičit první čtyři ženy: Karasková Marie, Procházková Marie, Šlezingrová Helena a Veselá Marta.

Rok 1913 byl velice činorodý. Počet členů vzrostl na 51.

První čtyři členové jednoty se zůčastnili VI. sletu České obce sokolské v Praze. Uskutečnili se čtyři divadelní představení, tři celodenní výlety, čtyři přednášky a jedno veřejné cvičení. Pro výbor jednoty začali pracovat další členové a to: Hanuš Jarolím, Karásková Marie, Palán Rudolf a Putna František.

Rok 1914 byl plný neklidu a napětí. V červnu se konal Sokolský slet v Brně, při kterém se střetlo české obyvatetelstvo s německými studenty, kteří chtěli slet překazit. Ani povolaný pěší pluk z Vídně bitkám nezabránil. Sletové cvičení však bylo narušené zprávou o zastřelení následníka rakousko-uherského trůnu. Po této zprávě byl slet rozpuštěn.

Vzápetí vypukla válka. Do práce výboru se zapojovali další členové: Hanuš Karel, Hošek Jakub, Odehnal Josef, Staněk Antonín a Špaček Emil.

Rok 1915 byl již poznamenán vojnou. Na ruském bojišti zahynuli bratři Knofliček Rudolf a Vyzina František.

Výnosem C.K. zemské školní rady bylo zakázáno cvičení školní mládeže v tělocvičných spolcích. V listopadu byla úředně rozpuštěna Česká Obec Sokolská. Přesto se k sokolské práci ve výboru  přihlásili Doležal Kliment, Staněk Jan a Šlezingerová Helena.

Rok 1916 – 18 vykazoval jen nepatrnou činnost. Cvičily pouze ženy v tělocvičně v nové Obecní školy. Po zabrání tělocvičny pro vojenské účely cvičily v novém rodinném domě bratra Šlezingera Václava v Havlíčkově ulici. Činnost jednoty se soustředila na charitativní pomoc vdovám a sirotkům. Organizovala různé sbírky v jejich prospěch. Další členové vstupovali do výboru jednoty a to – Dvořák Josef, Mlčochová Anna, Odehnalová Hermína a Putnová Marie. I v nepříznivé situaci byly sehrány tři divadelní představení a zisky byly rozděleny potřebným.

Nejradostnější událostí bylo ukončení světové války a následné Prohlášení Československého státu 28.října 1918.

1919 byl rokem návratu bratrů z války, kteří se znovu zapojili do sokolské činnosti. Jako první se vrátil ruský legionář – invalida Palán Rudolf. Poválečné vzplanutí přivedlo do jednoty mnoho nových členů, kteří však po několika měsících zase odešli. Důvodem byly špatné podmínky činnosti. Nebylo kde cvičit. Přecházelo se z jednoho hostince do druhého a zakotvení bylo až v tělocvičně Obecní školy, kde se však smělo cvičit jen 2x týdně. Začalo se uvažovat o stavbě vlastní tělocvičny.

Na podzim v r. 1919 místní obecní výbor daroval jednotě Sokola obecní pozemek ve výměře 2.100m2. Tento dobrý čin dal podnět k horečné činnosti. Pořádání zábav a divadelních představení přineslo jednotě 13.049Kč zisku. Počt členů stoupl na 75.

V roce 1920 nastupují do činnosti výboru další bratři. Hanuš Jaroslav, Šimíček Vladimír, Putna Eduard, Putna František a Vykoukal Eduard. Nacvičují se sletové skladby pro VII.Všesokolský slet v Praze.

Z naší jednoty cvičilo na sletě 25 členů. Poválečná situace vyžadovala od každého účastníka zásobu potravin a to 3/4kg mouky a 1/4 kg krup na společné stravování. I přes složitou poválečnou dobu se slet vydařil a byl veškerým tiskem označován jako svátek celého národa. Jednota v této době má již 95 členů. Pořádala se veřejné cvičení a čtyři divadelní představení. Oplotilo se darované cvičiště a stavební fond vzrostl na 8.075,- Kč.

Roky 1921-1925 byly vyplněny horečnatou činností hlavně kulturní. Veškerá energie členstva se zaměřila na akce, které umožňovaly získat peníze na stavbu sokolovny. V těchto letech bylo sehráno celkem 17 divadelních představení , 2 čtenářské večery, 2 zájezdy, 1 koncert, 2 veřejná cvičení, 6 společenských akcí a dvoje Slovácké hody. /První Slovácké hody se uskutečnily v r.1924/.

Pro stavební fond uspořádaly ženy sbírku šperků, zlomků zlata a starých mincí která vynesla 2,034 Kč. Koncem roku 1925 bylo na stavebním kontě 32.666.85,- Kč.

V uvedených pěti letech se ve funkci starosty střídali bratři: Hanuš Jarolím, Jelínek Václav a Valouch Inocenc.

Ve výboru, se střídali:  Bláhová Marie

Buršík Alois, Čejková Františka, Čermák Sylvestr, Hájek Otakar, Doležal Kliment, Folkertová Anna, Folkert František, Hanák František, Hanuš Emil, Hanuš František, Hanuš Jan, Hanuš Jarolím, Hanuš Josef, Hanušová Julie, Hanušová Kateřina, Horák František, Horák Karel, Hort František, Havíř Viktor, Hošek Jakub, Hošek Jaroslav, Hošek Milan, Hošková Božena, Houdek Josef, Jordánek Jan, Katolický Jaroslav, Kučera Václav, Kopečná Josefa, Kopečná Marie, Kopečný Milan, Kozel Rudolf, Král Jan, Odehnalová Heřma, Odehnal Hynek, Paclová Julie, Pavlus Pavel, Pechart Bedřich, Pechartová Berta, Pospíšil Bedřich, Prigorovská Adéla, Příhoda Leopold, Příhodová Františka, Putna Josef, Putna Ferdinant, Putna František, Putnová Marie, Putna Otakar, Sklenář František, Sklenářová Heřma, Staněk Alois, Staněk Antonín, Staněk Emil, Světlíková Josefa, Světlík Jaromír, Šart Jindřich, Šlezingr Václav, Šlezingrová Františka, Šimíček Vladimír, Špaček Emil, Tichý Antonín, Tvarůžková Josefa, Vencovský Oto, Veselý Ferdinant, Vykoukal Eduard, Vykoukal František a Vyzina Václav.

Léta 1926 - 1930.

Tyto roky byly pro další činnost jednoty rozhodující. Události které se v tomto období uskutečnily na dlouhá léta ovlivnily činnost Sokola. Začátkem roku 1926 se připravoval VIII.Všesokolský slet v Praze, na který se členové jednoty nemohli dostatečně připravit. Stále chybějící tělocvična a nedostatek cvičebních hodin k nácviku způsobil, že na slet odjelo jen 22 cvičících kteří nácvik zvládli. Část členů se zúčastnila šesti veřejných cvičení v okolních jednotách. Sami jsme uskutečnili 1 veřejné cvičení též s podporou okolních jednot s účastí 385 cvičících. Účast cvičících byla též na krajském sletě v Hodoníně, při otevření Stadionu Sokola Brno a sokolovny v Komíně. Bratři Světlík Jaromír a Vencovský Oto se 2x zúčastnili Župních lehkoatletických i nářaďových závodů s umístněním na prvních místech.

Převážná část činnosti jednoty se soustředila na kulturně-společenské akce,které přinášely zisk. Bylo odehráno celkem 14 divadelních předsta­vení a 5x se pořádaly Slovácké hody.

Od roku 1927 se na schůzích výboru jedná o utvoření stavebního družstva i o získání licence na provoz kina.

Konečně 15. ledna 1928 bylo ustaveno stavební družstvo. Rozhodnutím výboru bylo stanoveno, že každý clen družstva daruje obnos 500,-Kč a dalších 500,-Kč půjčí. Aklamací byly provedeny volby členů družstva. Předsedou byl zvolen Šlezingr Václav, místopředsedou Špaček Emil, jednatelem Hájek Otakar,pokladníkem Hošek Jakub. Dalšími členy družstva byli zvoleni: Kopečný Jan, Příhoda Leopold,Sklenář František a Šimíček Vladimír. Občanům Jundrova byla adresována výzva, aby se zapojili do stavebního družstva a tím pomohli uskutečnit stavbu sokolovny.

V roce 1929 má jednota 90 členů a stavební družstvo 44 členů.

V roce 1930 25. dubna se stavební družstvo rozhodlo postavit Sokolovnu. Byla vypsána soutěž na stavbu podle plánů schválených župou.

Nejvhodnější nabídka byla od zednického mistra Jarolíma Hanuše,kterému byla stavba za 223 .811,80 Kč zadaná.

Odhlasována byla též pracovní povinnost a to 50 hodin pro muže a 30 hodin pro ženy. Bylo vydáno 100 bloků po 100 listech k rozprodání občanům po 1,-Kč - jako dar na cihlu. Se stavbou se započalo 30.června 1930.

Slavnost kladení základního kamene se konala 20.července 1930 za účasti zástupců města Brna,župy Jana Máchala, všech 11-ti jednot a mnoha dalších organizací a spolků. Členů jednoty v krojích se zúčastnilo: 36 mužů,15 žen, 15 dorostenek,8 dorostenců,35 žáků a 20 žákyň. Na závěr oslavy se konala v hostinci u Mojžíše slavnostní akademie.

Jednota získala licenci na provoz kina a 4.srpna 1930 byl zvolen první kinoodbor.

Správcem kina byl pověřen Sklenář František, jednatelem Valouch Inocenc, pokladní Kopečná Josefa, operátory Špaček Jan a Vetter Jan. Hudebníkem Světlík Jeromír. Kinostroj,včetně promítacího plátna, byl zakoupen za 23.000 Kč.

3.listopadu 1930 se konala již první schůze výboru jednoty v nové, dosud nedokončené tělocvičně.

V těchto uvedených 5-ti letech se na práci jednoty ve funkci starosty střídal Příhoda Leopold s Valouchem Inocentem.

Ve výboru pracovali : Blahová Marie, Čermák Sylvestr, Doležal Kliment, Hájek Otakar, Hanuš Emil, Hanuš Jan, Hanušová Julie, Hanušová Kateřina, Hanák František, Havíř Viktor, Hošek Jakub, Hošek Jaroslav, Hošek Milan, Houdek Josef, Jordánek Jan, Katolický Jaroslav, Kučera Václav, Odehnalová Heřma, Pavlus Pavel, Pechart Bedřich, Pechartová Berta, Pospíšil Bedřich, Prigorovská Adéla, Příhoda Leopold, Příhodová Františka, Putna Ferdinant, Putna František, Putna Josef, Sklenář František, Staněk Alois ,Staněk Antonín, Světlík Jaromír, Světlíková Josefa, Šimíček Vladimí, Šlezingrová Františka, Šlezingr Václav, Špaček Emil, Tichý Antonín, Valouch Inocenc, Vencovský Oto, Veselý Ferdinant, Vykoukal Eduart.

 

Roky 1931 - 1939

První polovina roku 1931 byla věnována nácviku na Okrskové veřejné cvičení župy Jana Máchala, které se konalo 17.června v Jundrově při příležitosti otevření naší tělocvičny. Z průvodu i ze cvičení se stala velkolepá slavnost.

V průvodu šlo ve slavnostním kroji 80mužů, 52 žen,45 dorostenců, 48 dorostenek,112 žáků a 101 žákyň.Též účast občanů byla velká a pro všechny účastníky cvičení byl potlesk odměnou za rok usilovné práce při stavbě i nácviku. Aktivita členů rostla. Již 11.srpna se pořádala první Benátská noc, 13.září tělocvičná besídka, na které svá prostná a cvičení na nářadí předvedl bratr Hudec - mistr světa v tělocviku a profesor tělocviku bratr Gajdoš.

Možnost cvičení brzy prokázala výsledky. Okrskový cvičitelský sbor udělil uznání dorostenkám Hanušové Blaženě a Hanušové Anežce za 1.místa při závodech. Družstvo dorostenek v závodech nářaďových i zvláštních bylo druhé. Dorostenci v obdobném závodě se umístili na 4. místě ze 33 družstev. Počet členů stoupl na 101. Kino Vesmír během promítlo během 1.roku 116 filmů.

Rok 1932 byl rokem sletovým.Nacvičily se skladby pro IX.Všesokolský slet, kterého se zúčastnilo 9 dorostenců, 9 dorostenek,15 mužů a 10 žen. Před sletem stačili ještě členové uspořádat zdařilou večerní akademii. Další akademie se pořádala na pamět 100 letých narozenin Dr.Miroslava Tyrše. Zdařilé Slovácké hody vynesly 4.030,85Kč zisk.

 

Rok 1933 se vyznačoval těžkými hospodářskými poměry a velkou nezaměstna­ností. To se odrazilo i v činnosti jednoty. Pořádáním akademií, hodů a jiných společenských akcí sice jednota vydělávala, přesto to nestačilo na splácení dluhů. Výbor si půjčuje další půjčku a to 20.000 Kč, která je vázána osobním ručením členů jednoty. Záruku poskytlo 9 členů jednoty, aby nejnutnější splátky byly uhrazeny.

Počet členů se zvýšil na 110. Cvičení úspěšně pokračuje. Muži se zaměřili na župní a okrskové závody v kterých uspěli. V sestavě Rotmayer Jindra, Světlík Jaroslav,Vencovský Oto, Kozel Rudolf, Král Jan, Král Adolf, Lodes Václav a Hošek Jaroslav, získali 1. místo v okrskovém závodě a 3. místo v závodě župním. Z větších akcí jednoty byla účast na župním sletu žactva a účastí 68 cvičících a účast na okrskovém veřejném cvičení s účastí 89 cvičících. Ženské složky pořádaly besídku na letním cvičišti, kde 93 cvičících zacvičilo sletová prostná a žactvo své hry. Ustoupilo se od divadelních představení, neboť na vybavení jeviště nejsou peníze.Členské příspěvky se již vybírají podle finančních možností jednotlivců, ale ani to moc nepomáhá. Hledá se další možnost příjmů a uvažuje se o pořízení loutkového divadla.

V roce 1934 hospodářská krize pokračuje.Výbor jednoty ustavil sociální odbor ,jehož povinností byla starost o nezaměstnané členy jednoty. První polovina roku byla věnována pripravam na jubilejní Brněnsky slet, který se konal na stadionu Sokola Brno I. Z naší jednoty na něm cvičilo 52 žákyň, 42 žáků,  15 dorostenek, 10 dorostenců, 6 žen a 8 mužů. Dobrá účast členů byla na veřejných cvičeních v Kohoutovicích a v Sokole Brno III.

Při tíživé finanční situaci končila doba němých filmů a bylo nutno zakoupit nový promítací přístroj. Opět za pomocí členů a příznivců Sokola byl přístroj zakoupen za 16.577,85 Kč.

Další nečekaná zátěž se objevila na podzim, kdy se vzduly parkety a celá podlaha v tělocvičně se musela znovu obnovit. I když veškerou práci udělali členi sami zdarma, nové položení parket stálo téměř 15.000Kč. Dluhy narostly na 210.358,74 Kč. Rok 1935 byl cvičebně bohatý. Pořádaly se besídky, akademie a veřejná cvičení. Podniknut byl i celodenní výlet do údolí řeky Svratky.

Svízelnou finanční situaci musí řešit mimořádná Valná schůze za pří­tomnosti zástupců župy.Žádost o pomoc nemohla být splněná, protože ani župa nemá dostatek finančních prostředků.Řešení zatím bylo odročeno.

 

Rok 1936.

Stav členů je 119. Tento rok se vyznačoval množstvím veřejných cvičení v okolních jednotách. Vlastní veřejné cvičení za podpory jednoty Komína a Kohoutovic se velice zdařilo. Cvičících bylo včetně žactva a dorostu 482. Na župním sletě 21.červra 1936 cvičilo z naší jednoty 52 cvičících. Česká Obec Sokolská pořádala 14-ti denní zájezd na Podkarpatskou Rus. Zájezdu se zúčastnily sestry Prigorovská a Pechartová, dorostenky Pilátová a Staňková.

Rok 1937

Mezinárodní situace vedla členstvo k branné výchově.Pořádaný branný sraz Sokolstva pro naši oblast se konal v Komíně. Z naší jednoty se srazu zúčastnilo 32 mužů, 35 žen, 10 dorostenců a 10 dorostenek. Novinkou činnosti bylo uspořádání závodu o mistrovství Jundrova v tělesné zdatnosti. Závodu se zúčastnila Tělocviční jednota Orel, Dělnická tělovýchovná jednota a Sokol Jundrov.

Soutěžilo se v povinných i volných sestavách na hrazdě a bradlech a v prostných, pořadových, skoku dalekém, běhu a vrhu ručním granátem. Po dvoudenních závodech zvítězila jednota Sokol a počtem bodů 1.425, na druhém místě jednota Orel s 1.188 body a na třetím místě Dělnická tělovýchovná jednota s počtem bodů 1.141

Velkého úspěchu dosáhl bratr Světlík Jaromír, který na mezisletovém závodě v Praze se umístnil na druhém místě v celkové klasifikaci. Cvičební aktivita členů byla velká na veřejných vystoupeních v Bystrci, Žabovřeskách, Kohoutovicích a Hrušovanech byla jednota bohatě zastoupena.

Členstvo vítalo v Brně prezidenta Eduarda Beneše a loučili se tryznou s prvním prezidentem T.G.Masarykem.

28.října vyslala župa Jana Máchala štafetu do všech jednot s poselstvím České Obce Sokolské, aby X.slet dokázal naši schopnost žít přes veškerá protivenství, která se již dala tušit.

Rok 1938

Špatná finanční situace vrcholí. Hypoteční banka podala návrh na prodej Sokolovny. Dražba byla stanovena na 28.dubna. Odhad s příslu­šenstvím zněl na 242.481,30 Kč. Pro vysokou cenu se nenašel žádný kupec. Okresní soud byl nucen dražbu zrušit.V důsledku dražby byla zamítnuta směnka na 18.500 Kč a tak ručitelé z r.1936 museli směnku zaplatit podle upsání svých podílů. S odvahou a obětavostí se opět 24 členů jednoty upsalo na další směnky v hodnotě 15.000Kč pod podmínkou, že bude od další dražby upuštěno. Zemědělská záložna podmínku přijala.

 

Finanční potíže se nedotkly cvičení. Pilně se nacvičovaly sletové skladby , které se zacvičily v Komíně, Kohoutcvicích, na župním sletě v Brně i na předsletové akademii.

X. Všesokolského Sletu v Praze se zúčastnilo z naší jednoty 25 mužů, 27 žen, 15 dorostenců a 16 dorostenek.

Slet předčil svojí mohutností všechny slety předcházející. Doba, ve které byl konán byla zvláštní. Rostlo odhodlání našich obyvatel čelit zlu,které již tušilo. Stal se manifestací a připraveností k obraně vlasti. Na ploše stadionu cvičilo najednou téměř 30.000 mužů. Cvičili i mezi značkami a jejich skladba s chorálem byla přísahou republice a stala se legendou. Ženy v počtu přesahující 16.000 cvičily prostná. Ale vystoupení nazvané Rej při kterém cvičilo 30.000 žen předčilo všechna očekávání. Sokolský průvod byl velkou manifestací, která pozvedla celonárodní pocit síly.

Nepřátelé Sokola však nezapoměli a postoje sokolům neodpustili.

Rok 1939

Vzrušující události - obsazení republiky 15.března německými vojsky, vypuknutí války s Polskem 1.září a rozsáhlé zatýkání sokolských pracovníků ovlivnily činnost jednoty. Vlivem těchto událostí poklesla návštěva kina, nesměly se konat taneční zábavy a tím se podstatně snížil příjem. Zadlužení stouplo a tak Hypotéční i Zemědělská banka znovu podala návrh na dražbu.Jednání o mimosoudní vyrovnání bylo zamítnuto. Dražba se konala 19.října s nabídkou 151.000 Kč. Tělocvičnu získal soukromý zájemce pan Vlastimil Švanda s manželkou za 132.000 s celým zařízením. Nastal boj o znovuvrácení. Bylo podáno odvolání proti dražbě, neboť se prokázalo, že nebyl zachován zákonitý postup při nákupu. Župnímu právnímu poradci se podařilo získat budovu tělocvičny zpět. Pomohla sokolská jednota Brna III., která nabídla svoje úspory. Začalo se znovu jednat s jednotou i bankami.

Cvičební činnost pokračovala podle pravidelného rozvrhu. Jen v zimních měsících omezeně pro nedostatek paliva. Členové i z těchto krátkých setkání čerpali sílu i víru v překonání zlé doby.

V prosinci aspoň uspořádali výstavu a prodej české knihy. Tato zdařilá akce přinesla jednotě tolik potřebný finanční zisk. Začátkem války byla činost Sokola zrušena. Ideje demokracie, svobody a bratrství se nehodily do nastávající nové doby.

 

Od roku 1931 do roku 1939 byl 8 let ve funkci starosty Valouch Inocenc a v r. 1933 jej zastoupil Čermák Sylvestr.

Ve výboru pracovali a střídali se: Čermáková Ludmila, Doležal Kliment, Hájek Otakar, Hanušová Blažena, Hanušová Kateřina, Havíř Viktor, Havlíček Antonín, Hošek Jakub, Hošek Jaroslav, Hošek Leopold, Hošek Milan, Hošek Zdeněk, Hošková Božena, Hrouda Oldřich, Jordánek Jan, Katolický Jaroslav, Kopečná Marie, Kpečná Josefa, Kopečný Milan, Kozel Rudolf, Král Jan, Kučera Václav, Lodes Václav, Macík Jaroslav, Mikšík Oldřich, Navrátilová Pavla, Němec Jaroslav, Pavloušková Anna, Pechart Bedřich, Pechartová Berta, Pokorná Marie, Prigorovská Adéla, Prigorovský Vsevolod, Příhoda Leopold, Příhodová Frantoška, Putna Stanislav, Rotmayer Jindra, Sklenář František, Světlík Jan, Světlík Jaromír, Světlíková Josefa, Šenekl Jan, Šlezingr Antonín, Špaček Jan, Špaček Ludvík, Vencovský Oto, Wetter Jan.

 

1940 - 1945

Po zákazu činnosti Sokola mnoho členů vstoupilo do odbojových organizací doma, nebo emigrovali a v zahraničních armádách bojovali za osvobození vlasti.

Také členové naší jednoty nezůstali stranou. Do emigrace odešel št.kapitán letectva bratr Ondřej Špaček, aby jako pilot stihač nejprve ve Francii, později jako člen 310. perutě RAF bojoval za vlast. Za činnost v domácím odboji ve skupinách Obrana národa a Jindra byli zatčeni a po odsouzení deportováni do likvidačních táborů bratři : Boubín Eduard, Světlík Jaromír, Rotmayer Jindřich,Svoboda Jaroslav, Lorek Rudolf a Pospíšil Josef. Bratři Lorek Rudolf a Pospíšil Josef koncentrační tábor nepřežili.

 1945

25.dubna 1945 byl vojsky III. ukrajinského frontu osvobozen Jundrov. Po skončení válečných operací a nastolení míru byla plně obnovena činnost Sokola.

Členská schůze zvolila prozatímní výbor jednoty. Do čela zvolila bratra Oldřicha Žáka, náčelníkem se stal Světlík Jaromír, náčelnicí Pokorná Marie. Během roku se provedly nejnutnějsi opravy sokolovny a tělocvičného nářadí.Postupně se začalo pravidelně cvičit. Finanční náklady na provoz byly kryty z příspěvků, kina a Slováckých hodů. Členů koncem roku bylo 156 - 80 mužů a 46 žen.

 

1946

Činnost jednoty navázala na léta předválečná. Dorostenky cvičily v Dolních Kounicích, Bystrci a v Komíně. Dorostenci obsadili první místo ve sportovní gymnastice v župním přeboru. Muži též potvrdili vysokou gymnastickou úroveň a též zvítězili v župním závodě.Také ženy si zacvičili ve čtyřech okrscích.Mimo činnost sportovní zahájil činnost odbor loutkařský, obnoven byl mužský i smíšený pěvecký sbor, pořádala se Benátská noc, Slovácké hody a Maškarní věneček. Začal vycházet Zpravodaj.

 

1947

 Tento rok žil plně nácvikem na XI.Všesokolský slet v Praze. Proběhlo množství gymnastických i lehkoatletických závodů s dobrou účastí. Dorostenci ve složení : Forman Stanislav,Maluška Stanislav, Pustějovský Jindřich,Smejkal Oto,Svítil Jan a Tvarůžek Čestmír zvítězili 29.května na lehkoatletických přeborech a v tomto složení ještě 29.července v závodě zdatnosti. Muži, ženy i dorost 4x cvičili v sousedních jednotách při veřejných vystoupeních.

Zájezdu na cvičení do Bratislavy se zúčastnilo 19 dorostenek a 20 žen.  Z kulturních akcí byl uspořádán Krojovaný ples / v jundrovských krojích / Benátská noc a Slovácké hody s mimořádným úspěchem.

 

Rok 1948 je přelomovým rokem mezi demokracií a totalitou. Veškeré úsilí bylo věnováno nácviku sletových skladeb.Po únorovém puči v napjaté situaci činnost jednoty ochabuje. Projevilo se to nízkou účastí na krojovaném plese. Již v březnu vznikají "akční výbory" ustaveny okresním výborem Komunistické strany, které mají za úkol odstraňovat ty členy Sokola, kteří nesouhlasí s politikou KSČ. Tato situace láme charaktery slabších jedinců a ti se přizpůsobují.

Připravenost na XI. Slet potvrdilo veřejné cvičení jednoty, kterého se zúčastnilo 300 cvičenců všech věkových skupin, a kterému přihlíželo 700 diváků. XI.Všesokolského Sletu se z naší jednoty zúčastnilo 6 žáků, 16 žaček,25 dorostenců, 22 dorostenek, 35 mužů a 59 žen.

Slet potvrdil vysokou tělovýchovnou úroveň sokolstva. Byl velkolepou událostí a potvrdil sílu Sokola. Zcela výjimečnou událostí sletu byl slavnostní průvod Prahou,ve kterém sokolové demonstrovali za spontální podpory diváků svůj odpor k totalitnímu komunistickému režimu. Za tento projev touhy po svobodě a demokracii následovala krutá odveta. Již během průvodu došlo k zatýkání členů a to i dorostenců. Zatčení zůstali ve vazbě a postupně byli odsuzováni do vězení. Mnozí bez soudů byli posláni do táborů nucených prací. V jednotách dochází k dalším čistkám, činnost posrádá bývalé nadšení a postupně utichá.

 

Řízení Sokola se ujímá Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, později Československý svaz tělesné výchovy.

Majetek, práva i závazky sokolských jednot přechází na závodní skupiny ROH/podle sovětských vzorů a průmyslových zaměření závodů/. V Jundrově vznikla podle tohoto vzoru tělovýchovná jednota Jiskra Jundrov, na kterou přešlo i vlastnictví změnou záznamu v pozemkových knihách. Činnost Sokola na dlouhých 40 let ustala.

V období roku 1945 do zrušení Sokola jednotu vedl starosta Oldřich Žák. Balší členové výboru kteří se na práci podíleli :

Audy Miroslav                                        Krhovský Vladimír                                    Rotmayer Jindřich

Bartoš František                                    Kučera Václav st.                                      Sedlák Radoslav

Ertl Karel                                                   Kučera Václav ml.                                     Světlík Jaromír

Hanušové Blažena                                Pilátová Anna                                            Škodová Pavla

Hanušové Marie                                    Pokorná Marie                                          Šlachta Jaroslav

Hanušové Milada                                  Prigorovská Adéla                                    Špaček Ludvík

Jelínková Ludmila

Příhodová Františka

Šubrt Hugo

Jordánek Miroslav

Rádek Antonín

Valouch Inocenc

a Valouchová Věra.

 

1990

V listopadu 1989 se otevřela cesta k obnovení Sokola. 7.ledna 1990 byla obnovena Česká obec sokolská /ČOS/.

27.ledna zahajují činnost obě brněnské župy Jana Máchala a Jindry Vaníčka.

Z iniciativysester Ludmily Dolákové, Emilie Hanákové a bratra Ervína Hanáka byla na den 3.května svolaná schůze k obnovení činnosti Sokola v Jundrově. Na schůzi se dostavilo 46 většinou starých sokolů. Schůzi řídil bratr Ervín Hanák, za župu Jana Máchala přítomné pozdravil bratr Zdeněk Ostrý. Na schůzi se zavzpomínalo, připomněla tradice a domluvil postup obnovy. Pro obnovení činnosti byl zvolen výbor jednoty ve složení :

starosta Zdeněk Putna                                          pokladní Emilie Hanáková

náčelník Jan Matouš                                            matrikářka Vlasta Janoštinová

náčelnice Marie Putnová                                             vzdělavatel Ervín Hanák

jednatelka Božena Jirásková

člen výboru Václav Kučera

Hospodář Čestmír Tvarůžek

 členka výboru Ludmila Doláková

Prvním úkolem bylo zpětné získání majetku, který byl v držení TJ Jiskry Jundrov. Umožňoval to vydaný zákon ze dne 9.5. 1990 schvalený FederaIním shromážděním o navrácení majetkového práva, který byl ve stavu k 31.3.1948. Začalo jednání se zástupci Jiskry i státními úřady. 19.prosince byl majetek jednotě předán.

Se cvičením se začalo v září .V září se uskutečnil zájezd do Lán k hrobu T.G.Masaryka. V závěru roku vstoupil do jednoty oddíl nohejbalu a bylo započato s cvičením jógy. K 31.12. je stav členstva 132.

1991

Zápisem v Katastru nemovitosti je opět sokolovna s příslušným areálem od 1.1.1991 majetkem Sokola Jundrov. Velký dík patří Zdeňkovi Putnovi, který převod vyjednal. Začalo se s opravami omítek, úpravy šatny, vymalovalo se a položila podlahová krytina. Finanční prostředky se získávají z členských příspěvků, dotací a pronájmu tělocvičny. Cvičení všech složek se zdárně rozjelo.

1992

Úspěšné zahájení činnosti se projevilo v nárůstů členů o 141 členů. Cvičení ve všech oddílech úspěšně probíhá. Probíhají však i úpravy tělocvičny. Vyměnil se kotel, obložily stěny, upravily schody, zateplil se přístavek na nářadí a upravilo se hřiště. Byly vyrobeny lavice a stoly pro pořádání společenských akcí. Navázáním na tradice Sokola byly opět uspořádány Slovácké hody.

1993

Činnost žactva,dorostu i členstva byla zaměřena na nácvik sletových skladeb pro XII.Všesokolský Slet v Praze. Navázáním na tradice byl uspořádán výlet pro děti, dětský ples, Mikulášská nadílka a pro dospělé Slovácké hody a s KČT/Klubem českých turistů/ akce "S mapou po Holedné".

1994

Po 46-ti letech se v Praze uskutečnil XII.Všesokolský Slet! Díky cvičitelům a cvičitelkám zvládli v jednotě skladby rodiče s dětmi, mladší i starší žákyně, 18 žen a 6 mužů. Celkem 55 členů jednoty zacvičili ještě svoje skladby v Hodoníně, Skalici, na župním sletě v Brně a mimo rodičů s dětmi i v Praze. V Praze zažili cvičící tu slast - projít bránou borců - a zacvičit si v mohutném celku a krásném ovzduší svoji skladbu. Na takový zážitek nikdo nikdy nezapomene. Slet byl zázrakem pro účinkující i přihlížející. Sokol dokázal, že i po tak dlouhém přerušení činnosti je životaschopnou organizací. Po sletě narůstá počet členů a začínají chybět cvičitelé. Cvičících přibývá, cvičí se podle ustáleného časového rozvrhu. Dobrou sportovní činnost prokázali nohejbalisté, kteří se zúčastňu­jí soutěží a i sami soutěž pořádali. Všechny kulturně-společenské tradiční akce pro děti i dospělé se uspořádaly. Hody pořádáme společně s hasičským sborem.

1995

Na valné hromadě 23.2.1995 byl zvolen pro další dvouleté období nový výbor. Z funkce starosty na vlastní žádost odešel bratr Zdeněk Putna, který vykonal mnoho práce při obnově činnosti Sokola. Postaral se o bezproblémový převod majetku a svojí snahou a pílí uvedl činnost výboru a celé jednoty do dobrého stavu. Výbor i členstvo mu vyslovilo vřelý dík velkým potleskem. Pro jednotu. bude dál pracovat ve funkci sokolníka. Do funkce předsedy byl zvolen bratr Čestmír Tvarůžek.

Oslav 50-ti let osvobození Plzně se zúčastnili muži i ženy.

Po velkolepém průvodů Plzní si na jejich stadionu zacvičili svoje sletové skladby.Všichni účastníci prožili v Plzni krásné dny. Sportovní oddíly se rozšiřují a přinášejí radostné zprávy. Oddíl nohejbalistů získal titul přeborníka župy Jana Máchala. Ustavil se oddíl stolního tenisu, který vede Zdeněk Putna. Vážný zájem je o košíkovou, zatím se nainstaloval v tělocvičně 1 koš. Podařilo se získat dva nové cvičitele pro žactvo a to Jiřího Čtvrtníčka a Miroslava Krhovského.

Tradiční akce pro děti - výlet,maškarní a Mikuláška opět proběhly. Jen Mikulášká nadílka byla letos obohacena vystoupením předškolních dětí vedené Danuší Filipovou, které v počtu 26 zacvičily na značkách bezchybně svoji krásnou skladbu. Rodičům a hostům tím připravily krásný zážitek. Pro dospělé mimo Slováckých hodů byla připravena i Josefská zábava. Velkou radostí v tomto roce bylo nalezení sokolské kroniky, po které se dlouho pátralo. Kronika byla nalezena na půdě bývalého člena výboru bratra Ludvíka Špačka, kde byla zřejmě od války ukrytá. Výbor pověřil bratra Ervína Hanáka aby ji dál dopisoval.

 1996

Činnost všech složek byla úspěšná.Založen byl oddíl košíkové a sebeobrany Koncem roku byl uspořádán první turnaj v košíkové, ve kterém zvítězili mladší členové oddílu vedené bratrem Tvarůžkem ml.

Oddíl nohejbalistů získal v Nových Bránicích na jarním turnaji 1 .místo a při podzimním 2.místo. Též oddíl stolního tenisu pořádal turnaj o "přeborníka Jundrova“, ve kterém zvítězil v mužích člen Sokola Nový Lískovec, v ženách členka oddílu Jundrov.

O jundrovské muže je stále velký zájem. Cvičili v Brně, Znojmě, Moravských Bránicích a na Gymnaestrádě v Praze. Činnost žen se projevila v organizování různých akcí pro děti i dospělé. Uspořádán byl zájezd do Zvole a Babiččina údolí. Ostatní tradiční akce se opět konaly. Poprvé na návrh sestry Drahy Pustějovské byla uskutečněna vánoční vycházka spojené s ochutnávkou vánočního cukroví a zpěvem koled. Vycházka byla úspěšná a zřejmě se bude každoročně opakovat a tím se tradiční akce rozšíří. Vzácnou návštěvou nás poctila bývalá náčelnice sestra Marie Pokorná, která se dožívala krásných 90-ti let. Do cvičení starších žen přišla své narozeniny oslavit. Ženy podle starého zvyku nastoupily v řad a postupně gratulovaly. Většina přítomných žen pod jejím vedením cvičila a tak bylo na co vzpomínat. Bylo to milé setkání po letech a všem přítomným i sestře Pokorné to přineslo radostnou pohodu.

Stále pokračují opravy.Postavil se nový komín ústředního topení,  venkovní toalety - tolik potřebné při venkovních akcích, v rohu hřiště prodejní stánek a ve Slovácké bůdě se položila nová podlaha.

V tělocvičně se postavil druhý koš na košíkovou.

1997.

V tomto roce se konala velká sokolská slavnost Sokolské Brno. První polovina roku byla věnována nácviku skladeb pro tuto událost, která se konala 6.-8.června na stadionu Sokola Brno I. a Králova Pole. Z jednoty na slavnosti cvičilo 14 dětí předškolního věku se svými cvičitelkami, 18 žen a 6 mužů zacvičili své skladby. Celá slavnost byla velmi zdařilá od mohutného průvodu po naplněný stadion tleskajícími diváky. Sokol opět prokázal, že umí a je společensky užitečný.

Ve všech složkách se cvičilo naplno.Vznikl nový oddíl míčových her vedených sestrou Janou Kůrovou. Oddíl košíkové má již tři družstva a v turnaji župy obsadil 2 .místo. Úspěšně trénovali a soutěžili i nohejbalisté a stolní tenisté. Mimo tradičních společenských akcí bylo umožněno mládeži uspořádání Velikonoční krojované zábavy a Martinských hodů. Z oprav se podařilo realisovat: výměnu oken,položení betonové dlažby v předsálí, zhotovení kabřincového obkladu kolem sokolovny, zhotovení konstrukce na košíkovou pro hřiště a natření ochraných plechů na střeše. Provedena byla záruční oprava betonové plochy hřiště, kterou provedla specializovaná firma.

V tomto roce navždy odešli dvá významní členové jednoty. Sestra Ludmila Doláková roz.Jelíková a bratr Václav Kučera. Obá byli mimořádně obětaví a pro jednotu udělali mnoho dobrého. Valná hromada uctila jejich památku.

Výbor jednoty projednal výměnu tří členů, kterou schválila Valná hromada. Za sestru Marii Putnovou, náčelnici, která požádala o výměnu ze zdravotních důvodů , zvolila Danu Holubovou.

Za bratra Václava Kučery byl zvolen hospodářem bratr Václav Putna. Do výboru byl zvolen bratr Tomáš Beránek.

1998

Rozvíjí se mohutně sportovní činnost.Zpevněné, upravené hřiště přilákalo maximální počet mládeže. Přehnaná aktivita na hřišti vedla výbor k úpravě provozní doby aby bylo zabráněno stížnostem lidí bydlících v okolí. Počet členů vzrostl na 361.

Nově byl ustaven oddíl florbalu a lacrosu. Sportovní oddíly se rozrůstají, trénují a soutěží. Basketbalisté poprvé uspořádali na novém cvičišti zdařilý letní turnaj, který zakončili večerem s tancem a zpíváním u cimbálu.

Sportovní úspěch v atletice dosáhly i děti na hřišti v Žabovřeskách vedené Marii Šťastnou a Danuší Filipovou.

 

Děti - Rejda Michal, Bočková Jana a Trapová Veronika obsadily první místa ve svých kategoriích.

Muži i ženy se zúčastnili veřejného cvičení v Kroměříži. Muži ještě cvičili v Košicích a při oslavách 110.výročí vídeňského Sokola. Pracovní úsilí bylo věnováno generální opravě klubovny. Stará dřevěná podlaha byla nahrazena betonovým podkladem a keramickou dlažbou. Byla vymalována, obložena a bylo vyměněno osvětlení. Vyvložkován byl i komín a opravena podlaha v nářaďovně. Pod vedením sestry Drahy Pustějovské se uskutečnilo 7 výletů, uspořádán byl zájezd do Rožnova. Všechny tradiční akce se opět uskutečnily.

 1999

Cvičební aktivita ve všech oddílech je dobrá. Současný stav v oddílech byl následující :

Cvičení rodičů s dětmi vedliy sestry : Renata Šťastná a Iveta Cíglerová. Cvičení navštěvovalo 32 dětí.

Oddíl předškolních dětí vedených MUDr. Helenou Komůrkovou a Danuší Filipovou

navštěvovalo 25 dětí. /S 18-ti dětmi nacvičovaly sletovou skladbu/.

Oddíl mladších žákyň vedený Drahoslavou Hájkovou,Zdenou Minářovou a Jitkou Svobodovou měl ve stavu 22 děvčat. Dětský aerobik s 15-ti děvčaty vedla Renata Štastná. Oddíly žen cvičily ve třech skupinách. Dva oddíly v počtu 33+45 vedly :RenataŠťíastná, Simona Tomanová,Dana Holubová a Míla Lohnická. Oddíl starších žen vedený Hedvikou Foralovou měl cvičících 38 žen, z toho 18 nacvičilo sletovou skladbu „Bolero“.V mužských složkách vedených Milošem Slameníkem byl stav následující : Počet žáků 27, v oddílu všestranosti cvičilo 21 mužů a 2 dorostenci. Stav ve sportovních oddílech byl následující : v basketbalu 24 mužů a 5 žen vede Tomáš Beránek, v lakrosu 11 mužů vedl Oto Růžička v nohejbalu 21 mužů vedl Jaroslav Kűnstner v sebeobraně 13 chlapců a 3 děvčata vedl Miroslav Krhovský, ve stolním tenise 15 mužů a 6 žen vedl Zdeněk Putna.

Jediným registrovaným oddílem ve výkonostním sportu je v jednotě lakros který vyhrál Moravskou ligu a na mistrovství republiky obsadil 3. místo. Pilně se opět pracovalo na opravách. Byla vyměněna okna a vstupní dveře do tělocvičny. Na tyto investice finančně přispěla župa a MÚ Jundrov.

Všechny tradiční akce se uskutečnily. Navíc poprvébyl uspořádán spole­čenský večer za závěr roku i tisíciletí. Večer se velice vydařil a s hudbou bratra Jana Vyziny se všichni dobře bavili tancem i zpěvem.

 

2000

Tento rok byl opět rokem sletovým. Sletové skladby pro XIII.Všesokolský slet nacvičovaly předškolní děti, muži i ženy.

Skladbu předškolních dětí nacvičily sestry Helena Komůrková a Danuše Filipová. Ženskou náročnou skladbu "Bolero" nacvičila sestra Hedvika Foralová. Mužskou skladbu "Chlapáci"a "Obrazy" nacvičil bratr Miloš Slaměník s župními cvičiteli. Tyto skladby ještě před sletem byly úspěšně předvedeny v Žabovřeskách, Brně i v Praze.Muži svoje skladby předvedli ještě v Telnici, Újezdě, Střelících, Moravských Bránicích, Olešnici a v krásném přímořském městečku Caorle v Itálii. XIII. Všesokolský slet byl opět úspěšný. Při radostném a mohutném průvodu Prahou i při cvičení na stadioně prožili diváci i cvičící krásné chvíle. Zvláště působivý byl i večerní program složený z ukázek hromadných skladeb, sportovního zápolení a kulturního vystoupení význačných osobností. Vše bylo umocněno hrou světel a stínů i závěrečným hromadným cvičením všech účastníků na ploše stadionu.

Ohlasem na úspěšný slet byl nárůst členů, který k 31.12. dosáhl 388. Nežilo se jen sletem. Sportovní oddíly soutěžily v různých přeborech. Úspěšné bylo družstvo starších žáků a dorostu na Vánočním turnaji ve florbale, kde se umístnili na druhém místě. Členové lakrosového oddílu se umístnili v Moravské lakrosové lize na 3.místě.

Známé tradiční společenské akce byly doplněny o Vánoční vycházku a Předsilvestrovské posezení. Mladí členové opět pořádali Velikonoční zábavu a Martinské hody. Při opravě zdiva sokolovny byla v přední části v pravo od vchodu vyzvednuta schránka s doklady, která byla do zdi vložena při stavbě Sokolovny. 6.11.2000 byla schránka do zdi znovu uložená obohacená o zápis ze současnosti, fotografie i památeční sletové mince. Rozšíření obsahu schránky je pozdravem součastníků dalším generacím.

2001

Cvičení probíhalo dobře podle zaběhnutého režimu. Oddíly byly úspěšné v turnajích. Nohejbalisté obsadili 2.místo v Moravských Bránicích, florbaliste 1.místo v turnaji v Želešicích, stolní tenisté soutěžili s kormínským oddílem, při kterém v mužích zvítězil clen Sokola Komín a v žactvu a ženách oddíl Sokola Jundrov.

Muži nacvičili skladbu "Hrátky", se kterou vystoupili v Újezdě, Brně, v Tyršově domě v Praze a v italském městě Caorle.

Největší aktivitu prokázali muži o prázdninách, kde si pořádně zapra­covali na opravě sociálního zařízení, na výměně osvětlení a malování vstupu,šatny  i tělocvičny.

Všechny tradiční společenské akce proběhly včetně třech celodenních výletů. Koncem roku ukončil práci sokolníka bratr Zdeněk Putna, kterého nahradil po schválení výboru bratr Blahoslav Horký.

Cvičení ve všech oddílech probíhalo zdárně. Sportovní oddíly v župních turnajích obsazují přední místa. Nohejbalisté 2.místo v Moravských Bránicích, basketbalisté 2 místo na Novoročním turnaji, florbalisté 1.místo ve Znojmě. Župních sportovních her se již po druhé zúčastnily mladší žákyně. V r. 2001 obsadily 1. a 2.místo. Muži i ženy nácvikem nových skladeb se připravovali na Sokolský slet pod Ještědem, který se uskutečnil 21-23.června v Liberci. Ženy vystoupily ve skladbě "Můj domov" na hudbu Ant.Dvořáka, muži ve skladbě “Hrátky“.

Liberec byl na slet vzorně připraven. Na hlavním náměstí bylo množství atrakcí a stánků s řemeslnými výrobky i občerstvením. Na podiích vystupovaly taneční folklorní skupiny z různých států, takže bylo co obdivovat. Mimo zkoušek a vystoupení využily ženy volného času k výletu na Ještěd a večer relaxovaly v plaveckém areálu zvaného Babylon. Všichni účastníci prožili opět nezapomenutelné chvíle.

Župa Jana Máchala uspořádala ke 110 výročí župního zřízení na Moravě a 140 výročí založení Sokola v Brně Sokolské setkání na Stadionu Sokola Brno I., které se uskutečnilo 9.11. 2002.

Při této slavnostní příležitosti byli oceněni obětaví pracovníci.

Pamětními listy ČOS a medailemi byli odměněni : Zdeněk Putna, Emilie Hanáková a Ervin Hanák,Župní uznání a medaile byla předána Miloši Slaměníkovi a Amálii Skládankové. Stejné ocenění bylo předáno na výroční schůzi též Čestmíru Tvarůžkovi a Hedvice Foralové. Všechny tradiční akce se konaly, navíc 2 výlety do okolí. Po velkých opravách v roce 2001 byl pracovní klid. Do načerpání dalších potřebných financí.

 2003

Cvičení úspěšně pokračuje podle rozvrhu. Sportovní oddíly stále soutěží a zúčastňují se turnajů pořádaných župou, nebo okolníma jednotami. Za léta činnosti si vytvořily svoje tradiční turnaje. Nohejbalisté- Štěpánský turnaj ,stolní tenisté O Mistra Jundrova, oddíl basketbalu Novoroční a Letní turnaj. Také z kulturně společenských akcí pro děti i dospělé vznikla tradice a každoročně se akce opakují. Jen výlety se pořádají podle dohody. V květnu byli muži i ženy pozváni na "Setkání sokolů", které se konalo v Českých Budejovicích, aby tam zacvičili hromadně své skladby. Setkání bylo velice milé a vydařené. Všichni účastníci opět zažily hezký pohodový den. Zpáteční cesta byla obohacena výletem do Třeboně.

 

2004

Na valré hromadě Sokola Jundrov, která se konala 18. března obsáhle hodnotil práci jednoty starosta Čestmír Tvarůžek, který 10 let jednotu vedl. Za jeho vedení se vytvořily a stabilizovaly všechny složky pro které byly vytvořeny dobré podmínky. Hodně úsilí a práce bylo věnováno opravě zdevastované tělocvičny. Tělocvična je vymalovaná, má nová okna, nové osvětlení, nové obložení a opravené hygienické zařízení. Také je opravena klubovna a hřiště. Příznivě také hodnotil sportovní i společenskou činnost. Důvodem obsáhlé zprávy bylo jeho přání předat vedení jednoty další mladší generaci. Po vřelém poděkování a mohutném potlesku byla provedena volba nového, dalšího výboru. Do čela výboru jednoty Sokola Jundrov byla 18.března 2005 zvolena Ing.Renata Štastná.

V červnu 2004 pořádala župa Jana Máchala s župou Jindry Vanička "Sokolské Brno". Na Stadionu Sokola Brno I.muži zacvičili novou skladbu „Pocta náčelníkovi“ a ženy krásnou skladbu „Můj domov“. Muži již tradičně skladbu ještě zacvičili v Moravských Bránicích.

Ve sportovní klání byli úspěšní stolní teniské, kteří obsadili první místa v turnaji O Mistra Jundrova, oddíl nohejbalu byl třetí v Moravských Bránicích. V soutěži všestranosti a plaveckých přeborech žákovské kategorie zvítězila Tereza Tomanová.

Dalším úspěchem bylo získání nové cvičitelky Veroniky Mrkvicové.

2005

Během celého roku se nacvičují skladby pro XIV.Všesokolský slet v Praze. Muži si vybrali skladbu s gymnastickými a kondičními prvky nazvanou "Chlapáci II“ s hudbou Jinřicha Vrbenského.

Ženy rytmickou skladbu "To všechno přines čas" na hudbu Milana Dvořáka a Jiřího Šlitra.

Mladší žákyně nacvičovaly skladbu "Rozkvetlá louka" s obručí a stuhami na hudbu Michala Davida.

Cvičení všech složek probíhalo dle rozvrhu. Tradiční společenské akce byly s úspěchem uskutečněny.

Údržba sokolovny si vynutila nátěr rýn, průřez líp, revizi plynového a elektirického zařízení, i revizi cvičebního nářadí.

Řešil se dlohodobý problém s kolaudací opraveného hřiště, které dosud nebylo ukončeno. Stálé stížnosti obyvatel, kteří si zakoupily nové domy v sousedství hřiště kolaudaci komplikuji. Stížnosti na hlučnost výbor jednoty přinutila dát vypracovat hluchovou studii které již stála 5.800 Kč.Stále pokračuje jednání s Krajskou Hygienickou stanicí.

2006

Tento sletový rok se vyznačoval velkou aktivitou. Sokolská župa Jana Máchala v rámci předsletových akcí uspořádala v sobotu 6.května 10.tou turistickou akci - výlet z Brna na hrad Veveří. Do cíle bylo vytyčeno několik tras, podle náročnosti účastníků. Ti nejmladší a nejstarší si vybrali plavbu lodí. Na setkání bylo zastoupeno víc než 20 sokolských jednot. Výlet končil v areálu Sokolského koupaliště Sokola Brno I. zábavou a občerstvením.

červnu se uskutečnil Oblastní slet, na kterém zacvičilo 2.671 cvičenců téměř všechny sletové skladby. Jundrovská jednota byla při cvičení zastoupena mladšími žákyněmi, muži i ženami v počtu 30-ti cvičících. Stejný počet se zúčastnil i Všesokolského sletu v Praze ve dnech 1.-6.7.2006. Župa Jana Máchala byla tradičně ubytovaná v Nové Butovice. Z této školy se podle plánu odjíždělo na zkoušky, průvod i cvičení. Před slavnostním průvodem byl slavnostní nástup všech cvičenců,na kterém byli odměněni cvičitelé a cvičitelky pamětními medailemi. Z jundrovské jednoty to byl Miloš Slaměník a Miroslav Šroler.Výjimečné bylo zahájení Sletu.Konalo se pro všechny cvičíci v Sazka Aréně.

Sokol Gala, jak byl zahajovací program sletu pojmenován, byl ukázkou, že Sokol svým programem neustrnul. Přehlídce sokolských sportů tleskala celá zaplněná Sazka Aréna. Pro všechny účastníky to byl nezapomenutelný večer stejně tak jako sletový průvod a všechna vystoupení. Mimo nácviku skladeb,všechny ostatní složky a sportovní oddíly trénovali a soutěžili podle svých programů.Také všechny tradiční společenské akce se uskutečnily. V létě probíhaly velké opravy. Díky dotaci Odboru školství,  Magistrátu města Brna ve výši 90.000 Kč na opravu střechy a obnovu sportovního

zařízení, byla střecha opravena a pro cvičící byly nakoupeny trampolíny pro děti, cvičební gumy pro aerobik, míče a další drobné náčiní. Díky další dotaci ve výši 200.000 Kč byla vyměněna podlaha v tělocvičně kterou provedla firma Schenk s.r.o. za 315.000 Kč.

2007

Valná hromada hodnotila činnost jednoty a volila na další tři léta nový výbor. Kladně byly hodnoceny všechny složky i sportovní oddíly které v jednotě působí. Je to aerobik, badminton, basketbal, florbal, nohejbal a stolní tenis. Cvičitelský sbor byl rozšířen o Alžbětu Mrkvicovou a Irenu Koláčnou. V současné době je ve stavu devět aktivních cvičitelek a dvě externí cvičitelky aerobiku.

Čtyři muži se zúčastnili světové gymnaestrády v rakouském Dornibirnu. Pokračovaly opravy a díky účelové dotaci Odboru školství Magistrátu města Brna ve výši 75.000 KČ byly opraveny sprchy firmou Bausti ve výši 105.390Kč. Do tělocvičny bylo prokázáno vloupání, a aby se tomu v budoucnu zabránilo zhotovil bratr Vyzina Zdeněk ve své režii mříže na okno a zadní dveře.

Tradiční společenské akce opět zdárně proběhly. Novinkou bylo Sportovní odpoledne pro děti.

2008

Dobrá činnost se prokázala ve všech složkách i sportovních oddílech. Hráči badmintonu zvítězili v utkání více družstev v Bystrci. Volejbalisté vl.ročníku turnaje kterého se zúčastnilo 5 družstev obsadili 2 a 3 místo. Nohejbalisté na Štěpánském turnaji obsadili 2.místo z 8 družstev. Basketbalisté v Novoročním turnaji Sokola Brno I. /neregistrovaných hráčů/obsadili 2.místo. Stolní tenisté vyhráli v Brněnském rekreačním turnaji družstev. Na třetím Sokolském sletu v Liberci jednotu reprezentovalo 5 mužů a 12 žen v hromadných sletových skladbách.

Muži ještě svoji skladbu zacvičili ve Střelících a Moravských Bránicích. V župním přeboru všestranosti nás reprezentovala Terezka Tomanová, která v konkurenci téměř sta startujících obsadila v jednotlivých disciplinách 1. a 5. místo.

K obohacení cvičitelského sboru přispěla Renata Šťastná ml., která absolvovala školení cvičitelů všestranosti III.třídy. Do cvičení rodičů s dětmi se vrátila cvičitelka Jana Mrhačová. Zpestření činnosti bylo ustavení turistického oddílu který vede Irena Koláčná. Budoucnost ukáže jaký o něj bude zájem. Tradiční společenské akce již prokázaly značnou podporu a oblibu a v termínech jsou uskutečňovány. Teprve druhým rokem bylo pro děti v červnu uspořádáno Sportovní odpoledne za velké účasti závodníků. Za výsledky sportujících byli všichni odměněni sladkostmi a ti nejlepší medailemi.

Na župní sokolské akademii byli za dlouholetou obětavou činnost v Sokole odměněni čestnými medailemi 4 členové jednoty: Renata Šťastná, Milena Strnadova,Foralová Hedvika a Čestmír Tvarůžek.

Opětné dotace a vlastní prostředky byly věnovány přastavbě dlažby v předsálí a vymalování vstupního prostoru a šatny. Vydlážděn byl též prostor před zadním vchodem.